Kaip norite su mumis susisiekti?

DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMAS

Detalusis planas – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas. Detaliųjų planų rengimo, keitimo ar koregavimo iniciatoriais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo aktualia redakcija, detalieji planai gali būti nerengiami, jeigu vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatyti visi detaliesiems planams privalomo teritorijos naudojimo reglamento reikalavimai. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės numato, kad detalieji planai rengiami miestų ir miestelių dalims ar jų kvartalams. Taip pat visais tais atvejais, kai norima pakoreguoti ar pakeisti patvirtinto detaliojo plano sprendinius (didinant užstatymą, keičiant paskirtį ar naudojimo būdą, perdalinant sklypus ir iš naujo nustatant jų naudojimo reglamentus), rengiamas sklypo/ teritorijos detalaus plano koregavimas arba detalaus plano keitimas. Kadangi didžioji dalis Kauno bei Vilniaus miesto teritorijų yra suplanuotos detaliaisiais planais, kurie yra galiojantys, kol nėra jų sprendinių keičiančių dokumentų, norint perplanuoti šias teritorijas, rengiami detaliųjų plano koregavimai arba keitimai. Patvirtintų detaliųjų planų kopijas galima rasti internete – Teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR), o susipažinti su šiuo metu rengiamais galima Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir informavimo sistemoje (TPDRIS)